Raj Bhasha

MåülSìÏrÉ ÌuɱÉsÉrÉ ¢üqÉÉÇMü-1 UÉeÉlÉaÉU, WÒûoÉsÉÏ- 32      

ÌWûlSÏ xÉmiÉÉWû MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ -2013-14

MåülSìÏrÉ ÌuɱÉsÉrÉ ¢üqÉÉÇMü-1 qÉåÇ 13-9-2013 xÉå 19-9-2013 iÉMü ÌWûlSÏ xÉmiÉÉWû qÉlÉÉrÉÉ aÉrÉÉ | E¬bÉÉOèlÉ xÉqÉÉUÉåWû 13-9-2013 MüÉå xÉÇmÉ³É WÒûAÉ| CxÉ ÌSlÉ mÉëÉjÉÍqÉMü NûɧÉÉåÇ ²ÉUÉ mÉëÉjÉïlÉÉ aÉÏiÉ LuÉÇ mÉëpÉÉUÏ mÉëÉcÉÉrÉÉï ´ÉÏqÉiÉÏ.eÉÏ LqÉ. mÉëzÉÉÇiÉMÑüqÉÉUÏ SÏmÉ mÉëeuÉÍsÉiÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ| MüÉrÉï¢üqÉ MüÉ xÉÇcÉÉsÉlÉ mÉëÉjÉÍqÉMü ÌuÉpÉÉaÉ Måü qÉÑZrÉÉkrÉÉÌmÉMüÉ ´ÉÏqÉiÉÏ UÉkÉÉ eÉÏ lÉå ÌMürÉÉ |  SxÉuÉÏÇ Mü¤ÉÉ Måü NûɧÉÉ  MÑüqÉÉUÏ  ÌmÉërÉÉ LqÉ LlÉ lÉå ÌWûlSÏ pÉÉwÉÉ MüÉ qÉWûiuÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ pÉÉwÉhÉ ÌSrÉÉ ,iÉjÉÉ MÑüqÉÉUÏ ÌlÉÌMüiÉÉ eÉÉåzÉÏ lÉå ÌWûlSÏ aÉÏiÉ mÉëxiÉÑiÉ ÌMürÉÉ | mÉëÉjÉïlÉÉ xÉpÉÉ qÉåÇ mÉëÌiÉÌSlÉ ÌWûlSÏ pÉÉwÉÉ mÉëcÉÉU-mÉëxÉÉU WåûiÉÑ AlÉåMü xÉÉx¢ÑÇüÌiÉMü MüÉrÉï¢üqÉ mÉëxiÉÑiÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ |

16-9-2013: qÉɱÍqÉMü NûɧÉÉåÇ xÉå pÉeÉlÉ LuÉÇ xÉqÉÔWû aÉÏiÉ

17-9-2013:mÉëÉjÉÍqÉMü ÌuÉpÉÉaÉ xÉå sÉbÉÑ lÉÉOûMü (AÉkÉÑÌlÉMü ÍzɤÉÉ)

18-9-2013:mÉëÉjÉÍqÉMü ÌuÉpÉÉaÉ xÉå pÉë¹ÉcÉÉU (sÉbÉÑ lÉÉOûMü )

19-9-2013: qÉɱÍqÉMü ÌuÉpÉÉaÉ xÉå MüÌuÉiÉÉ uÉÉcÉlÉ

ÌWûlSÏ xÉmiÉÉWû Måü AÇiÉaÉïiÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉLÇ AÉrÉÉåÎeÉiÉ MüÐ aÉD |

1.Mü¤ÉÉ mÉWûsÉÏ- oÉÏlÉÉ qÉɧÉÉuÉÉsÉå SÉå A¤ÉU Måü zÉoS -15

2.Mü¤ÉÉ SÕxÉUÏ cÉÉU A¤ÉU Måü zÉoS -15(ÍqÉlÉOû)

3.Mü¤ÉÉ iÉÏxÉUÏ- cÉlSìÇÌoÉlSÒuÉÉsÉå zÉoS- (10 ÍqÉlÉOû)

4.Mü¤ÉÉ cÉÉåjÉÏ-qÉÑWûÉuÉUåÇ ÍsÉZÉlÉÉ- (10 ÍqÉlÉOû)

5.Mü¤ÉÉ mÉÉcÉÇuÉÏÇ- AlÉÑcNåûS sÉåZÉlÉ- (10 ÍqÉlÉOû )

6.Mü¤ÉÉ NûPûÏ-MüÌuÉiÉÉ uÉÉcÉlÉ, SÉåWûÉ uÉÉcÉlÉ-

7.Mü¤ÉÉ xÉÉiÉuÉÏÇ- xÉÑsÉåZÉ sÉåZÉlÉ

8.Mü¤ÉÉ AÉPûuÉÏÇ-ÍcɧÉMüsÉÉ (mÉë¢ÑüÌiÉ xÉÉåÇSrÉï mÉU )

9.Mü¤ÉÉ lÉÉåuÉÏÇ-ÌlÉoÉÇkÉ sÉåZÉlÉ (xÉÇmÉMïü pÉÉwÉÉ ÌWûlSÏ)

10.Mü¤ÉÉ SxÉuÉÏÇ- ÌlÉoÉÇkÉ sÉåZÉlÉ, xuÉUÍcÉiÉ MüÌuÉiÉÉ

ÌWûlSÏ xÉmiÉÉWû MüÉ xÉqÉÉmÉlÉ xÉqÉÉUÉåWû-2013-14   ÌSlÉÉÇMü-4-10-2013

1.mÉëÉjÉïlÉÉ

2.qÉÑZrÉ AÌiÉÍjÉ MüÉ xuÉÉaÉiÉ

3.pÉUiÉlÉÉš (xÉÉiÉuÉÏÇ-oÉ xÉÑUpÉÏ LxÉ.LlÉ)

4.aÉÉlÉÉ (AmÉUÉÎeÉiÉlÉ-AÉPûuÉÏÇ oÉ )

5.mÉÑUxMüÉU ÌuÉiÉUhÉ

6.AÌiÉÍjÉ ²ÉUÉ AÉzÉÏïuÉcÉlÉ

7.kÉlrÉuÉÉlÉ  fÉÉmÉlÉ

 

ÌWûlSÏ xÉmiÉÉWû Måü AÇiÉaÉïiÉ AÉrÉÉåÎeÉiÉ mÉëÌiÉrÉÉåaÉÏiÉÉAÉåÇ Måü mÉËUqÉÉhÉ -2013-14

  ÌuÉeÉåiÉÉAÉåÇ Måü lÉÉqÉ  -ÌlÉoÉÇkÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ (xÉÇmÉMïü pÉÉwÉÉ ÌWûlSÏ )

Mü¤ÉÉ SxÉuÉÏÇ- 1.ÌlÉÌMüiÉÉ eÉÉåzÉÏ mÉëjÉqÉ (oÉ)

             2.ÌmÉërÉÉ LqÉ.LlÉ Ì²iÉÏrÉ (oÉ)

             3.cÉæiÉlrÉ OûÏ eÉÉåÌaÉlÉ-§ÉiÉÏrÉ (A)

 

Mü¤ÉÉ lÉÉåuÉÏÇ   A-1.CÍzÉMüÉ ÍxÉÇWû-mÉëjÉqÉ

                  2.mÉssÉuÉÏ pÉOûOû-̲iÉÏrÉ

                  3.AqÉÉåbÉÉ LxÉ.L -§ÉÑiÉÏrÉ

 

Mü¤ÉÉ lÉÉåuÉÏÇ -1.LxÉ.xÉÑqÉÉ

               2.uÉæwhÉuÉÏÇ AÉU. LsÉ

               3.ArÉÑoÉ AÇxÉÉUÏ

 

 

Mü¤ÉÉ AÉPèuÉÏÇ A-1.ÌlÉÌiÉlÉ 

                  2.xuÉÉÌiÉ

                  3.AÍqÉiÉ

 

Mü¤ÉÉ AÉPûuÉÏÇ - 1.ÌMüzÉlÉ

                  2.zÉÏTüÉ

                  3. AmÉUÉÎeÉiÉlÉ

 

Mü¤ÉÉ xÉÉiÉuÉÏÇ A-1.qÉkÉÑÍqÉiÉÉ Måü lÉÉrÉMü

                  2.ZrÉÉÌiÉ

                 3.ÍxÉÇcÉlÉÉ AÉU. AÉU

Mü¤ÉÉ xÉÉiÉuÉÏÇ -1.xTÔüÌiÉï qÉÉåWûlÉ lÉÉrÉMü

                  2.oÉÏ. LcÉ. A¤ÉiÉÉ

                  3.xÉÑÍqÉiÉ MÑüqÉÉU

Mü¤ÉÉ NûPûÏ A-1.AÉlÉÇS  pÉOûOû

                2.qÉÌlÉwÉÉ  WûÉÌSqÉlÉÏ

                3.xÉÑlÉrÉlÉÉ  LxÉ

Mü¤ÉÉ NûPûÏ -1.xÉÉåqrÉÉ  LlÉ

                2.xÉWûlÉÉ  eÉå Måü

              3.lÉÉUÉrÉhÉ mÉëxÉÉS